Skip to content

Ochrana soukromí

Ochrona danych osobowych zgodnie z LOPD

zivotdivny.com, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, informuje, że dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej: zivotdivny.com, znajdują się w określonych zautomatyzowanych zbiorach użytkowników serwisów zivotdivny.com.

Celem zbierania i zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych jest utrzymanie relacji handlowych oraz prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i innej działalności zivotdivny.com.

Dane te będą przekazywane tylko tym podmiotom, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.

zivotdivny.com podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z praw dostępu, sprzeciwu, sprostowania i anulowania określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu (UE). Skorzystanie z tych praw może być dokonane przez samego użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe i prawidłowe oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji, informując o wszelkich zmianach zivotdivny.com.

Cel przetwarzania danych osobowych:

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

W zivotdivny.com, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem Serwisu: zivotdivny.com, w następujących celach:

  1. W przypadku zamawiania towarów i usług oferowanych przez zivotdivny.com, w celu utrzymania stosunku umownego, jak również zarządzania, administrowania, informowania, dostarczania i ulepszania serwisu.
  2. Przesłanie informacji wymaganych przez formularze znajdujące się na zivotdivny.com.
  3. Wysyłanie newsletterów, a także informacji handlowych o promocjach i/lub reklamach zivotdivny.com i branży.

Przypominamy, że można sprzeciwić się wysyłaniu informacji handlowych w dowolny sposób i w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej.

Pola w tych zapisach są obowiązkowe, ponieważ w przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe zrealizowanie wyrażonych celów.

Jak długo będą przechowywane zebrane dane osobowe?

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane są stosunki handlowe lub nie zażądają Państwo ich usunięcia oraz w okresie, w którym może powstać odpowiedzialność prawna za świadczone usługi.

Legitymizacja:

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na następujących podstawach prawnych, które je legitymizują:

  1. Prośba o informację i/lub zawarcie umowy na usługi zivotdivny.com, których warunki zostaną Państwu udostępnione w każdym przypadku, przed ewentualnym zawarciem umowy.
  2. Swobodna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda, o ile informujemy Cię poprzez udostępnienie Ci niniejszej polityki prywatności, którą po przeczytaniu, jeśli się z nią zgadzasz, możesz zaakceptować poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, takie jak zaznaczenie przeznaczonego do tego celu pola.

Jeżeli nie przekażą nam Państwo swoich danych lub przekażą je nieprawidłowo lub niekompletnie, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie, co uniemożliwi udzielenie Państwu żądanych informacji lub realizację umowy o świadczenie usług.

Dane gromadzone przez użytkowników usług

W przypadkach, gdy użytkownik umieszcza pliki z danymi osobowymi na serwerach hostingu współdzielonego, zivotdivny.com nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez użytkownika GDPR.

Przechowywanie danych zgodnie z LSSI

zivotdivny.com informuje, że jako dostawca usługi hostingu danych i zgodnie z postanowieniami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI), przechowuje przez okres maksymalnie 12 miesięcy informacje niezbędne do identyfikacji pochodzenia hostowanych danych oraz czasu, w którym usługa została uruchomiona. Zatrzymanie tych danych nie narusza tajemnicy komunikacji i może być wykorzystane wyłącznie w kontekście dochodzenia karnego lub w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego, udostępniając je sędziom i/lub sądom lub ministerstwu, które tego wymaga.

Przekazywanie danych do Sił i Korpusów Państwa będzie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Copyright zivotdivny.com

zivotdivny.com jest właścicielem wszelkich praw autorskich, praw własności intelektualnej i przemysłowej, know-how oraz wszelkich innych praw związanych z zawartością serwisu zivotdivny.com i oferowanych w nim usług, a także programów niezbędnych do ich realizacji oraz informacji z nimi związanych.

Powielanie, publikowanie i/lub nieprywatne wykorzystywanie całości lub części zawartości strony internetowej zivotdivny.com bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Oprogramowanie Własność intelektualna

Użytkownik musi szanować oprogramowanie osób trzecich udostępnione przez zivotdivny.com, nawet jeśli jest ono darmowe i/lub ogólnodostępne.

zivotdivny.com posiada niezbędne prawa eksploatacyjne i prawa własności intelektualnej do oprogramowania.

Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani licencji do zamówionej usługi, do oprogramowania niezbędnego do świadczenia usługi, ani do informacji technicznych służących do monitorowania usługi, z wyjątkiem praw i licencji niezbędnych do wykonania zamówionych usług i tylko na czas trwania zamówionych usług.

Na wszelkie działania wykraczające poza realizację umowy, użytkownik będzie potrzebował pisemnego upoważnienia ze strony zivotdivny.com, a użytkownik ma zakaz dostępu, modyfikacji, przeglądania konfiguracji, struktury i plików serwerów należących do zivotdivny.com, przyjmując na siebie odpowiedzialność cywilną i karną wynikającą z wszelkich zdarzeń, które mogą wystąpić w serwerach i systemach bezpieczeństwa jako bezpośrednia konsekwencja niedbałego lub złośliwego działania z jego strony.

Własność intelektualna hostowanych treści

Zabronione jest korzystanie z usług świadczonych przez zivotdivny.com niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi własności intelektualnej, w szczególności:

  • Wykorzystanie niezgodne z prawem hiszpańskim lub naruszające prawa osób trzecich.
  • Publikowanie lub przekazywanie jakichkolwiek treści, które w opinii zivotdivny.com są agresywne, obsceniczne, obraźliwe, niezgodne z prawem, rasistowskie, ksenofobiczne lub zniesławiające.
  • Cracki, numery seryjne programów lub inne treści naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich.
  • Zbieranie i/lub wykorzystywanie danych osobowych innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody lub niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  • Wykorzystanie serwera pocztowego domeny i adresów e-mail do wysyłania niechcianych wiadomości masowych.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość swojej strony internetowej, przekazywane i przechowywane informacje, linki hipertekstowe, roszczenia osób trzecich i działania prawne w odniesieniu do własności intelektualnej, praw osób trzecich i ochrony nieletnich.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad dotyczących funkcjonowania serwisu internetowego, handlu elektronicznego, praw autorskich, zachowania porządku publicznego, a także uniwersalnych zasad korzystania z Internetu.

Użytkownik zwolni zivotdivny.com z kosztów poniesionych przez zivotdivny.com w każdym przypadku, za który użytkownik ponosi odpowiedzialność, w tym kosztów i opłat prawnych, nawet w przypadku nieprawomocnego orzeczenia sądu.

Ochrona przechowywanych informacji

zivotdivny.com wykonuje kopie zapasowe treści umieszczonych na swoich serwerach, jednak nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub przypadkowe usunięcie danych przez użytkowników. Nie gwarantuje również pełnego odtworzenia danych usuniętych przez użytkowników, ponieważ dane mogły zostać usunięte i/lub zmodyfikowane w czasie, jaki upłynął od ostatniego backupu.

Oferowane usługi, z wyjątkiem szczególnych usług tworzenia kopii zapasowych, nie obejmują odtworzenia zawartości przechowywanej w kopiach zapasowych wykonanych przez zivotdivny.com, gdy utrata ta jest zawiniona przez użytkownika; w takim przypadku zostanie ustalona opłata w zależności od złożoności i objętości odzyskania, zawsze po akceptacji użytkownika.

Odtworzenie usuniętych danych jest wliczone w cenę usługi tylko wtedy, gdy utrata treści nastąpiła z przyczyn leżących po stronie zivotdivny.com.

Komunikacja handlowa

W ramach stosowania LSSI. zivotdivny.com nie będzie wysyłać reklam ani informacji promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych równoważnych środków komunikacji elektronicznej, które nie zostały wcześniej zamówione lub wyraźnie autoryzowane przez odbiorców tychże.

W przypadku użytkowników, z którymi nawiązano wcześniej stosunki umowne, zivotdivny.com jest uprawnione do wysyłania informacji handlowych dotyczących produktów lub usług zivotdivny.com, które są podobne do tych, które zostały pierwotnie uzgodnione z klientem.

W każdym przypadku użytkownik, po potwierdzeniu swojej tożsamości, może za pośrednictwem kanałów obsługi klienta zażądać, aby nie przesyłano mu dalszych informacji handlowych.